Wczytuję dane...

Wprowadzenie do książki

Prawda i fałsz o Reiki

   W ostatnich kilkunastu latach daje się powszechnie zauważyć w skali globalnej wzrost zainteresowania potencjalnych pacjentów terapiami niekonwencjonalnymi. Jednocześnie nasiliły się ataki na owe terapie, płynące ze strony środowisk medycyny akademickiej, a także niektórych instytucji i osób związanych z określonymi tradycjami religijnymi. Środowiska te poczuły się zagrożone ekspansją medycyny niekonwencjonalnej oraz wszelkimi terapiami o proweniencji z Dalekiego i Bliskiego Wschodu, które cieszą się coraz większą popularnością. Poczucie zagrożenia swoich dotychczasowych pozycji zrodziło atak tych środowisk przeciwko wszystkiemu, co obce, niezrozumiałe i tajemnicze. Do jednej szuflady wepchnięto różne sekty, terapie niekonwencjonalne i ruchy filozoficzne czy światopoglądowe. Jest to totalne nieporozumienie, w którym chodzi głównie o wywołanie wrażenia w środowiskach związanych z medycyną akademicką czy określoną tradycją religijną, jakoby wszelkie terapie naturalne były zagrożeniem życia fizycznego i psychicznego oraz powodowały uzależnienie wiernych od sił demonicznych i wrogich człowiekowi. Zabieg ten częściowo się powiódł, bowiem wiele osób, uznając autorytet środowisk medycznych i religijnych, zrezygnowało z poznawania i korzystania z innych metod. Zatem cel został osiągnięty.
    Posługując się metodami sprzecznymi z hasłami głoszonymi powszechnie przez te środowiska, uzyskano oczekiwany efekt. Część potencjalnych pacjentów medycyny naturalnej, bojąc się krytyki i potępienia ze strony autorytetów mających powszechne uznanie w znacznej części społeczeństwa, porzuciło praktykowanie i korzystanie z medycyny naturalnej. Ale kłamstwo ma krótkie nogi i na dłuższą metę nie ma racji bytu. W tym opracowaniu pragnę jedynie wykazać, czym jest, a czym nie jest terapia Reiki. Moje wywody traktuję wyłącznie jako skromny przyczynek do tematu wymienionego w tytule tej książki. Aby przejść do rozważań dotyczących genezy nieporozumień, jakie narosły wokół Reiki, trzeba przypomnieć podstawowe fakty z dziejów tej terapii. Wielu bowiem autorów książek, pisząc na temat Reiki, przytacza w swoich opracowaniach niejednokrotnie wykluczające się wzajemnie informacje, które należy włożyć między bajki. Możemy także spotkać przeinaczenia lub wręcz przekłamania, nieznajdujące żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. Różne są tego przyczyny. Czasem bezkrytycznie powiela się informacje zaczerpnięte z jednego źródła o wątpliwej wiarygodności lub z kilku pobieżnych opracowań, nie poddając ich krytycznej analizie. Stąd u początkujących adeptów Reiki oraz osób mających zaledwie blade pojęcie o tej terapii powstaje chaos informacyjny. Dlatego w rozdziale pierwszym pragnę uporządkować, zweryfikować i usystematyzować pewne fakty z dziejów tego systemu. Nie roszczę sobie jednak prawa do wyczerpującego wyjaśnienia wszystkiego z braku dostępu do źródłowych i archiwalnych materiałów, ale podejmuję taką próbę w oparciu o zgromadzoną literaturę przedmiotu w języku polskim. W rozdziale drugim omawiam przyczyny ożywionej ekspansji terapii niekonwencjonalnych na przełomie XX i XXI wieku. Natomiast w rozdziałach 3-8 skupiam uwagę na takich zagadnieniach, jak: Praenergia jako podstawa systemu Reiki, metody dostrajania do poszerzonej świadomości, struktura energetyczna człowieka, działanie terapii Reiki, inicjacje i klucze mocy oraz reguły obowiązujące w tym systemie. W rozdziale dziewiątym przytaczam ruchy religijne i energie, od których system Reiki odcina się jednoznacznie. Wreszcie w rozdziale dziesiątym podejmuję polemikę z opiniami dostojników niektórych tradycji religijnych, wykazując, czym jest, a czym nie jest system Reiki. Natomiast ostatni, jedenasty rozdział, poświęcony jest rozważaniom o istocie przemiany, czyli powrotu do naszego wnętrza, w którym ukazuję wielorakie ścieżki prowadzące do rozwoju duchowego każdego terapeuty i mistrza nauczyciela Reiki.

Polecamy